Wednesday, March 30, 2016

ประวัติเพลงชาติไทยในปัจจุบัน และความเป็นมาของเนื้อร้องเพลงชาติไทย

ประวัติเพลงชาติไทยในปัจจุบัน


การพิจารณาตัดสินเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

ต่างกับปี 2476-77 การหาเพลงชาติไทยใหม่ครั้งนี้ ไม่มีการตั้งกรรมการไว้สำหรับดำเนินการหรือพิจารณาตั้งแต่ต้น (สำนักงานโฆษณาการเป็นผู้ดำเนินการรับผลงานเท่านั้น) และเป็นที่เข้าใจกันว่า การตัดสินจะเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ดูประกาศเรื่องการประกวดของสำนักงานโฆษณาการ) แน่นอนว่า ในทางปฏิบ้ติ ครม. ไม่สามารถพิจารณาผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ ดังนั้นในปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุม ครม. จึงมีมติให้ตั้งกรรมการคณะหนึ่ง "เพื่อพิจารณาคัดเลือกเนื้อร้องเพลงชาติไทย ที่ส่งเข้าประกวด แล้วเสนอมาเพื่อคณะรัฐมนตรีชี้ขาดอีกขั้นหนึ่ง" ประกอบด้วย พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร เป็นประธาน พ.อ.หลวงเกรียงศักดิ์ พิชิต, พ.อ. หลวงพรหมโยธี, หลวงวิจิตรวาทการ และ วิลาศ โอสถานนท์ เป็นกรรมการ นายชุบ ศาลยาชีวิน เป็นเลขานุการ โดยความเป็นจริง คณะกรรมการชุดนี้เท่ากับเป็นผู้พิจารณาคัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นเอง วันที่ 6 ธันวาคม คณะกรรมการก็ได้คัดเลือกเนื้อร้องเพลงชาติไทยจำนวนหนึ่งมาให้คณะรัฐมนตรี "ชี้ขาด" ดังนี้๑๘. เรื่องการพิจารฌาเนื้อร้องเพลงชาติไทย

ปรึกษาเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเนื้อร้องเพลงชาติไทยรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ปรึกษาลงมติให้พิจารณาคัดเลือกเนื้อร้องเพลงชาติไทย ซึ่งมีผู้ส่ง : เข้าประกวดรวม ๖๑๔ ราย แล้วให้เสนอผลการพิจารณาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเรื่องการคัดเลือกเนื้อร้องเพลงชาติไทยเสร็จแล้ว เห็นว่าส่วนมากแต่งได้ไม่ดีถึงขนาด และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการได้ประกาศให้ทราบไว้ คงคัดเลือกเนื้อร้องเพลงชาติไทย ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีรวม ๘ บท จึงขอเสนอมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ที่ประชุมตกลงว่า เนื้อร้องของกองทัพบกเหมาะสมที่สุด และเมื่อได้แก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเนื้อความและเนื้อร้องแล้ว ได้ลงมติเห็นชอบพร้อมกันให้ประกาศรัฐนิยมให้ใช้บทเพลงนั้นเป็นเนื้อร้องเพลงชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๒ เป็นต้นไป คือ
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย


ส่วนทำนองเพลงชาติไทยนั้น ให้คงใช้ทำนองเพลงของพระเจนดุริยางค์ต่อไป อนึ่งให้แสดงความขอบใจไปยังประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกเนื้อร้องเพลงชาติไทยด้วย ในการที่ได้ปฏิบ้ติการในเรื่องนี้ไปโดยเรียบร้อยที่มา : http://thailandanthem.com/

No comments:

Post a Comment